شونن

بازگشت افسانه

0
فصل 73 ژانویه 4، 2023
فصل 72 دسامبر 30، 2022

+99 چوب چوبی

1.5
فصل 37 ژانویه 4، 2023
فصل 36 ژانویه 4، 2023

تکنیک Star Martial God

3.8
584 دسامبر 7، 2022
583 دسامبر 7، 2022

تحویل شوالیه

0
فصل 89 [پایان] دسامبر 5، 2022
فصل 88 دسامبر 5، 2022

Reformation of Deadbeat Noble

3.7
فصل 93 دسامبر 16، 2022
فصل 92 دسامبر 16، 2022

شرور برای کشتن

0
فصل 130 دسامبر 22، 2022
فصل 129 دسامبر 22، 2022