عمل

برنده

0
فصل 158 سپتامبر 16، 2021

رتبه دوم زندگی

5
098 سپتامبر 16، 2021

تسطیح انفرادی

5
168 سپتامبر 22، 2021
167 سپتامبر 16، 2021

کمیسیون مخفی صحوه

5
فصل 53 سپتامبر 22، 2021
فصل 52 سپتامبر 22، 2021

قله رزمی

4
فصل 1445 سپتامبر 2، 2021
فصل 1444 سپتامبر 2، 2021

بهشت موازی

4
فصل 166 سپتامبر 22، 2021
فصل 165 سپتامبر 22، 2021

Skeleton Soldier Can't Protect the Dungeon

5
158 سپتامبر 22، 2021
157 سپتامبر 22، 2021

پخش کننده (OH Hyeon-Jun)

0
فصل 66 سپتامبر 22، 2021
فصل 65 سپتامبر 22، 2021

دومین امر پرخوری

4.5
79 سپتامبر 22، 2021
78 سپتامبر 15، 2021

ANZ

5
101 سپتامبر 22، 2021
100 سپتامبر 14، 2021

معکوس شرور

5
081 سپتامبر 22، 2021
080 سپتامبر 13، 2021